Kako se ocjenjuje projektni prijedlog? [4 faze] - Calluro.hr

Kako se ocjenjuje projektni prijedlog? [4 faze]

03.03.2022.

Mnogi prijavitelji nisu sigurni kako evaluatori odlučuju kojim će projektima dodijeliti bespovratne potpore.

Nažalost, zbog tog često ne znaju niti kako poboljšati svoje projektne prijedloge i šanse za pozitivnu ocjenu.

U ovom vodiču saznat ćete točno kako se ocjenjuje projektni prijedlog.

Dat ćemo vam i konkretne primjere kriterija koji se primjenjuju na stvarne natječaje.

Sve te informacije možete primijeniti na vlastiti prijedlog kako biste ga poboljšali i povećali si šanse za dobivanje bespovratne potpore.

Važno: Držat ćemo se striktno odredbi vezanih uz Strukturne fondove, kao i logike koja leži u njihovoj pozadini.

 

Što podrazumijeva ocjenjivanje (vrednovanje) projekata?

Vrednovanje projekata je proces u kojem nadležno tijelo (HAMAG BICRO ili neko drugo provedbeno tijelo) pregledava zaprimljenu projektnu dokumentaciju.

Konačni cilj ocjenjivanja projekata je odobravanje ili isključivanje projektnog prijedloga iz postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Ocjenjivanje se možete podijeliti u 4 faze:

 1. Administrativna provjera
 2. Provjera prihvatljivosti prijavitelja i/ili partnera
 3. Provjera prihvatljivosti projekta/aktivnosti i ocjena kvalitete
 4. Provjera prihvatljivosti troškova

Rezultati svih faza bilježe se u sustavu eFondovi.

 

4 faze ocjenjivanja ili vrednovanja projekata

Saznajte što se provjerava u svakoj pojedinačnoj fazi te kako možete povećati svoj broj bodova.

1) Administrativna provjera

U fazi administrativne provjere se provjerava kompletnost projektne dokumentacije, odnosno jeste li nadležnom tijelu dostavili sve potrebne dokumente.

Ako nadležno tijelo utvrdi da prijavitelj nije predao kompletnu dokumentaciju, projektna prijava se isključuje iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Primjer kriterija


Izvor: Službena natječajna dokumentacija za vrednovanje projektnih prijedloga, Prilog 3 “Postupak dodjele bespovratnih sredstava”.

 

2) Provjera prihvatljivosti prijavitelja i/ili partnera

Provjera prihvatljivosti prijavitelja/partnera podrazumijeva:

 • Provjera veličine poduzeća prijavitelja/partnera;
 • Provjera obveznih financijskih preduvjeta;
 • Provjera prihvatljivosti djelatnosti poduzeća prijavitelja/partnera

Kako bismo ilustrirali o čemu se točno radi, uzmimo za primjer kriterije natječaja Inovacije novoosnovanih MSP-ova:

 • Na natječaj se mogu prijaviti mikro, mala i srednja poduzeća, ali ne i velika (veličina poduzeća)
 • MSP-ovi troškovi istraživanja i razvoja moraju činiti min. 10% njegovih ukupnih operativnih troškova u zadnje 1-3 godine ili u tekućem fiskalnom razdoblju (financijski preduvjeti)
 • Natječaj je namijenjen isključivo MSP-ima u visokotehnološkom sektoru (prihvatljivost djelatnosti)
U slučaju nepoklapanja s navedenim uvjetima, prijavitelja se isključuje iz daljnjeg postupka.

Primjer kriterija

Izvor: Službena Natječajna dokumentacija za vrednovanje projektnih prijedloga, Prilog 3 “Postupak dodjele bespovratnih sredstava”.

 

3) Provjera prihvatljivosti projekta/aktivnosti i ocjena kvalitete

U ovoj se fazi provjerava odgovara li projekt ideji konkretnog natječaja, njegovom predmetu, svrsi i ciljevima. (Je li investicija u skladu s duhom natječaja?)

Izvor: Upute za prijavitelje, “Kriterij odabira i maksimalni broj bodova”.

 

Glavni kriterij za određivanje je li neki projekt u skladu s natječajem jest njegova kvaliteta.

Ocjena kvalitete temelji se na 4 kriterija:


Izvor: Upute za prijavitelje, “Kriterij odabira i maksimalni broj bodova”.

a) Vrijednost za novac koju projekt nudi

 • Može nositi čak do 50% ukupnih bodova

Riječ je o ključnom kriteriju direktno vezanom uz pokazatelje konkretnog poziva ili natječaja.

Za primjer, zamislimo da se prijavljujete na natječaj koji stavlja naglasak na inovacije. U ovoj fazi će se onda propitkivati je li rezultat vašeg projekta inovativan proizvod ili usluga koji se mogu komercijalizirati.

Evo nekih primjera drugih mogućih kriterija:

 1. Konkretan doprinos otvaranju radnih mjesta
 2. Povećanje prihoda od prodaje ili izvoza
 3. Doprinos komercijalizaciji inovativnog proizvoda, broj proizvoda koji se komercijalizira (u slučaju inovacijskog natječaja)
 4. Doprinos S3 područjima (u slučaju inovacijskog natječaja)
 5. Udio privatnih sredstava koji odgovaraju javnoj potpori (investicijski natječaji)
 6. Doprinos digitalizaciji (Investicijski natječaji)
 7. Doprinos zelenoj tranziciji
 8. Doprinos kružnom gospodarstvu
Ovaj kriterij je specifičan i po tome što prijavitelj ne smije na ključnim podkriterijima ostvariti 0 bodova ili se projekt isključuje iz postupka dodjele.

b) Financijska održivost projekta

Financijska održivost projekta se odnosi na strategiju financiranja aktivnosti nakon završetka provedbe predmetnog projekta.

U suštini, evaluatori žele biti sigurni da investicija neće propasti. Šanse za to procjenjuju u ovoj fazi.

Fokus je na:

 • Marketinškim ciljevima projekta
 • Objašnjenju kako će se financirati post-projektne aktivnosti u svrhu održavanja investicije i osiguravanje njezine isplativosti
Kumulativni neto primitak mora biti prikazan kao pozitivan na godišnjoj razini tijekom trajanja provedbe do kraja razdoblja održivosti Projekta. U suprotnom se projekt isključuje iz postupka dodjele. Ovo se provjerava na temelju investicijske studije.

c) Razina inovativnosti

 • Samo u slučaju da se radi o inovacijskom natječaju

Razina inovativnosti projekta ocjenjuje se na temelju sljedećih kriterija:

 • Stupanj novosti inovacije — radikalna inovacija samo značajno poboljšanje
 • Doseg inovacije — globalan, međunarodan, regionalan ili lokalan
 • Prijava intelektualnog vlasništva kroz projekt — ako je predmet projekta zaštićen, prijavitelj projekta dobiva maksimalni broj bodova
Natječaj može, na primjer, definirati da stupanj inovativnosti mora minimalno biti značajno poboljšanje u odnosu na postojeći proizvod. Ako se utvrdi da to nije slučaj, projekt se isključuje iz daljnjeg postupka dodjele.

d) Provedbeni kapaciteti

U ovoj se fazi evaluira poduzeće prijavitelja u trenutku predaje projekta:

 • Organizacijski kapaciteti prijavitelja — kroz prizmu adekvatnosti projektnog tima prijavitelja
 • Financijska stabilnost prijavitelja — kroz prizmu bonitet u godini koja prethodi godini predaje projekta
Svrha ovog kriterija jest isključenje društava za koja se procjenjuje da nemaju dovoljan financijski kapacitet za provedbu projekta.

e) Dizajn i zrelost projekta

U petoj fazi se ocjenjuje kako prijavitelj planira izvršiti upravljanje rizicima koji mogu ugroziti realizaciju projekta.

Rizici se dijele na unutarnje i vanjske:

 • Unutarnji rizici — strateški, financijski, operativni i sl.
 • Vanjski rizici — tržišni, politički, društveni i sl.

U ovoj se fazi vrednuje i:

 • Procjena vjerojatnosti
 • Procjena utjecaja rizika
 • Predlaganje odgovarajućih mjera za izbjegavanje i/ili ublažavanje identificiranih rizika.

f) Horizontalne mjere

 • Ovaj kriterij primjenjuje se na sve natječaje EU fondova.

Bodovi se dodjeljuju projektima koji ostvaruju vrijednosti povrh minimalnih zakonskih uvjeta.

Uključuje tri komponente:

 • Pristupačnost osoba s invaliditetom
 • Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije
 • Održivi razvoj — obnovljivi izvori energije, energetske uštede, recikliranje, provođenje zelene javne nabave i sl.

g) Regionalna pripadnost

Navedeni kriterij je vezan uz:

 • Sjedište prijavitelja — u slučaju inovacijskih projekata ILI
 • Mjesto ulaganja — u slučaju investicijskih projekata
Više se bodova dodjeljuje prijaviteljima iz slabije razvijenih regija.

 

4) Provjera prihvatljivosti troškova

Ovo je posljednja faza ocjenjivanja projektnog prijedloga. Tijekom nje, evaluatori provjeravaju jesu li troškovi usklađeni s uvjetima natječaja.

U ovoj se fazi projektni prijedlozi više ne mogu isključiti. Jedino može doći do izbacivanja određenih troškova.

Primjer kriterija


Izvor: Službena Natječajna dokumentacija za vrednovanje projektnih prijedloga, Prilog 3 “Postupak dodjele bespovratnih sredstava”.

 

Donošenje odluke o financiranju

Ako projektna prijava zadovolji sve faze, za istu se donosi Odluka o financiranju.

Međutim, prijavitelj mora predati dva dokumenta prije donošenja Odluke:

 • Izjavu kojom se potvrđuje kako ukupan iznos potpore male vrijednosti (de minimis) koja se dodjeljuje poduzetniku, uključujući traženi iznos potpora male vrijednosti prema ovom Pozivu, ne prelazi 200.000,00 EUR u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća fiskalna godina i prethodne dvije godine), odnosno 100.000,00 EUR u sektoru prometa
 • Potvrdu porezne uprave kako prijavitelj nema poreznih dugovanja.

Odluka o financiranju je zadnji korak prije potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Kad mogu očekivati Odluku?

Donošenje Odluke o financiranju se u potpunosti nalazi u nadležnosti nadležnog Ministarstva te se istu može očekivati unutar mjesec dana od dana dostave de minimis Izjave i Potvrde porezne uprave.

Trajanje postupka evaluacije projekata i obavještavanje prijavitelja

Indikativni rok za evaluaciju projekta je 120 dana, no kod većine natječaja taj rok je duži.

Prijavitelji po završetku svake pojedine faze evaluacije dobivaju obavijest o rezultatima te faze putem sustava eFondovi ili fizičkom poštom.

 

Niste sigurni možete li sami napisati projektni prijedlog?

Poznavanje faza ocjenjivanja može vam dati osjećaj kontrole i razumijevanja situacije u kojoj se nalazite.

No, bez obzira na to, možda i dalje niste sigurni kako pripremiti dobar projektni prijedlog koji će biti pozitivno ocjenjen.

Možete zatražiti pomoć našeg stručnog tima klikom na donju poveznicu.

Osim što ćemo vam pomoći u pripremi kvalitetnog projektnog prijedloga, također ćemo vam pomoći i u provedbi nakon dodjele sredstava.

 

Calluro svoje klijente uspješno vodi do bespovratnih sredstava kroz tri koraka: 

Preliminarno bodovanje  

Pripreme projekta  

Pomoć u provedbi projekta  

 Provjeravamo može li vaš projekt ostvariti dovoljan broj bodova za prolazak  Ako je vaša projektna ideja prihvatljiva, izradit ćemo za vas kompletnu projektnu dokumentaciju  Nakon pozitivne odluke o financiranju, vodimo vas kroz cjelokupni proces provedbe projekta
Javite nam se i procijenit ćemo vašu ideju.

 

Pošaljite nam poruku

vrh stranice