Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija - Calluro.hr

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Prihvatljivi prijavitelji

Mikro, mala i srednja poduzeća (trgovačko društvo, obrt, ustanova u kulturi, umjetnička organizacija).

Prijavitelji moraju djelovati u jednom od prihvatljivih područja djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) te se baviti razvojem i/ili stvaranjem i/ili proizvodnjom i/ili distribucijom i/ili plasmanom proizvoda i usluga kulturno umjetničke vrijednosti.

Prihvatljive djelatnosti:

ARHITEKTURA

 • 11 Arhitektonske djelatnosti

DIZAJN

 • 10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

ELEKTRONIČKI MEDIJI

 • 10 Emitiranje radijskog programa
 • 20 Emitiranje televizijskog programa
 • 12 Internetski portali

FILM

 • 11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa
 • 12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa
 • 13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
 • 14 Djelatnosti prikazivanja filmova

FOTOGRAFIJA

 • 20 Fotografske djelatnosti

GLAZBA I IZVEDBENE UMJETNOSTI

 • 20 Umnožavanje snimljenih zapisa
 • 20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
 • 01 Izvođačka umjetnost
 • 02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

IZDAVAŠTVO

 • 11 Izdavanje knjiga
 • 13 Izdavanje novina
 • 14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
 • 19 Ostala izdavačka djelatnost
 • 30 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
 • 61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama

MUZEJI, KNJIŽNICE I BAŠTINA

 • 01 Djelatnosti knjižnica i arhiva
 • 02 Djelatnosti muzeja

VIDEOIGRE

Prihvatljiva su poduzeća za izradu videoigara koja mogu dokazati iskustvo u proizvodnji komercijalno distribuiranih videoigara u periodu od 1.1.2019. do datuma objave Poziva. Prijavitelj mora dostaviti poveznicu na jednu od prethodno objavljenih videoigara na distribucijskoj platformi na kojoj poduzeće mora biti navedeno kao proizvođač videoigre ili doprinos poduzeća proizvodnji videoigre prijavitelj dokazuje kopijom ugovora o proizvodnji videoigre.

 • 21 Izdavanje računalnih igara
 • 01 Računalno programiranje

UMJETNOST

 • 03 Umjetničko stvaralaštvo
 • 04 Rad umjetničkih objekata

UMJETNIČKI I TRADICIJSKI OBRTI

Niže navedene djelatnosti su prihvatljive samo ako ih obavljaju obrti koji imaju status tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta i navedeni su na Popisu tradicijskih i umjetničkih obrta koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 • 12 Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda
 • 29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
 • 41 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo
 • 49 Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike
 • 12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
 • 13 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
 • 20 Proizvodnja glazbenih instrumenta.

 

Ključni uvjeti prihvatljivosti

 • Prijavitelj mora biti registriran odnosno upisan u odgovarajući registar, upisnik i slično najmanje godinu dana prije podnošenja projektnog prijedloga
 • Prijavitelj djeluje u prihvatljivom području i ima registriranu primarnu NKD djelatnost u prihvatljivom području
 • Prijavitelji u području medija trebaju imati statut medija i biti upisani u odgovarajuću knjigu/upisnik kod AEM ili HGK
 • Prijavitelj u području elektroničkih medija ima programsku osnovu koja u svojim udjelima ima najmanje 70% ukupnog godišnjeg vremena objavljivanja: igranog programa, dokumentarnog programa, programa za djecu i mlade, programa za umjetnost i kulturu i/ili glazbenog programa
 • Prihodi/primitci u jednoj od četiri godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga iznose minimalno 30% ukupne vrijednosti projekta
 • Ima najmanje jednu zaposlenu osobu temeljem sati rada u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog
 • Za projekte koji uključuju preuređenje i/ili modernizaciju građevine u kojoj će se provoditi projektne aktivnosti prijavitelj mora prije predaje projektne prijave, ako je primjenjivo, osigurati odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s rekonstrukcijom građevine - dokazuje se potvrdom glavnog projekta izdanom od nadležnog/ih javnopravnog/ih tijela za zahvate koji uključuju gradnju i/ili izvođenje radova, a mogu se izvoditi u skladu s glavnim projektom bez građevinske dozvole .
 • Sva ulaganja moraju biti usklađena s načelom ''ne čini značajnu štetu'' (''do no significant harm'').

  

Visina bespovratna sredstva po projektu

 • Najniži iznos potpore: 39.816,84 EUR
 • Najviši iznos potpore: 995.421,06 EUR

 

Trajanje projekta

Planirano razdoblje trajanja provedbe projekata najkasnije do 31. 3. 2026.

 

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Vrsta potpore
Aktivnosti  Prihvatljivi troškovi 
Regionalne potpore za ulaganje Unapređenje postojećih procesa i organizacije poslovanja i/ili uspostava novih inovativnih poslovnih modela s ciljem digitalne transformacije i prilagodbe poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu – OBAVEZNA AKTIVNOST

Troškovi nabave, instalacije i puštanja u rad za korištenje:

 • Digitalnih strojeva, alata i opreme za automatizaciju procesa
 • Digitalnih strojeva, alata i opreme za proizvodnju i razvoj proizvoda, sadržaja i usluge u različitim formatima kao i digitalnih alata za dijeljenje i korištenje proizvedenih dobara
 • Tehnologije namijenjene komunikaciji, sigurnosti i/ili tehnologije opće namjene za potrebe provedbe projekta
 • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
 • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, licencija, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva

Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koji uključuju troškove prilagodbe i opremanja prostora za digitalnu transformaciju:

 • Trošak radova preuređenja i/ili modernizacije zgrade ili poslovnih prostora u kojima će se provoditi projektne aktivnosti (maksimalni iznos tih troškova je do 20% ukupno prihvatljivih troškova projekta, a prihvatljivi su samo oni troškovi za koje je moguće jasno utvrditi da su neophodni i nužni za ostvarivanje ciljeva projekta)
 • Trošak opremanja prostora za digitalnu transformaciju
Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova Savjetodavne usluge povezane s unapređenjem postojećih procesa i organizacije poslovanja i/ili uspostava novih inovativnih poslovnih modela s ciljem digitalne transformacije i prilagodbe poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu. Usluge izrade planova i strategija digitalizacije poduzeća, organizaciju poslovanja, automatizaciju procesa i sl.
Potpore za usavršavanje

Usavršavanje djelatnika mora biti povezano s provedbom obavezne aktivnosti u projektu, sadržane pod kategorijom Regionalnih potpora za ulaganje, primjerice obuka za korištenje digitalnih alata i opreme kojima se ostvaruje transformacija poslovanja.

Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci
Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima  Sudjelovanje na sajmovima Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu povezano s projektom.
Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) Aktivnosti povezane s provedbom projekta (upravljanje projektom, rad osoblja na provedbi projekta, promidžba i vidljivost).

 1. Upravljanje projektom:

 • a) Trošak usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 2.654,46 EUR odnosno 20.000,00 HRK);
 • b) Upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 24.553,72 EUR odnosno 185.000,00 HRK).
 • c) Trošak revizije projekta (za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta, navedeni u odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, premašuju 199.084,21 EUR odnosno 1.500.000,00 HRK, do najvišeg iznosa troška revizije od 9.954,21EUR odnosno 75.000,00 HRK)

2. Trošak usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja zgrade ili poslovnog prostora

3. Troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta (ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme);

4. Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 7% prihvatljivih izravnih troškova u okviru potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta (režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, plin, odvoz otpada i telekomunikacije, itd.)

5. Troškovi promidžbe i vidljivosti

Intenzitet potpore

Regionalne potpore:

 • Grad Zagreb: mala poduzeća 55% / srednja poduzeća 45%
 • Panonska Hrvatska: mala poduzeća 70% / srednja poduzeća 60%
 • Sjeverna Hrvatska: mala poduzeća 70% / srednja poduzeća 60%
 • Jadranska Hrvatska: mala poduzeća 60% / srednja poduzeća 50%

Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova – 50% Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima – 50%

Potpore za usavršavanje – mala poduzeća 70% / srednja poduzeća 60%

Potpore male vrijednosti – 50%  

 

Niste sigurni trebate li se prijaviti i ima li vaša ideja potencijala?

Calluro svoje klijente uspješno vodi do bespovratnih sredstava kroz tri koraka:

Preliminarno bodovanje

Priprema projekta

Pomoć u provedbi projekta 

Provjeravamo može li vaš projekt ostvariti dovoljan broj bodova za prolazak  Ako je vaša projektna ideja prihvatljiva, izradit ćemo za vas kompletnu projektnu dokumentaciju   Nakon pozitivne odluke o financiranju, vodimo vas kroz cjelokupni proces provedbe projekta
Javite nam se i procijenit ćemo vašu ideju.

Zatražite procjenu

vrh stranice