Što je bitno znati o nabavama za NOJN? - Calluro.hr

Što je bitno znati o nabavama za NOJN?

07.10.2019.

NOJN? Pravne osobe i obrtnici koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi. Točnije, svi poduzetnici koji umjesto Zakona o javnoj nabavi nabavljaju radove, robu i usluge u skladu s pravilima priloga 4. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.“

Konačno ste potpisali Ugovor o bespovratnim sredstvima, što znači da ste već krenuli, ili ćete ubrzo krenuti u provođenje „nabavljanja“ robe, usluga ili radova. Svaki postupak nabave specifičan je s obzirom na zahtjeve, uvjete i potrebe pojedinog Korisnika/Naručitelja. Svaki predmet nabave preduvjet je za ostvarenje vašeg točno određenog cilja, a u svrhu provođenja projekta kao jedne cjeline. Iz tog razloga, svakoj je nabavi potrebno pristupiti organizirano pri tome poštujući određena propisana pravila.

Odmah na početku važno je razumjeti da nepravilno upravljanje nabavama za Korisnika/Naručitelja predstavlja iznimno visoki rizik neprihvatljivih troškova projekta te posljedično tome financijskih korekcija. Na to upozoravaju i Provedbena tijela na početnim radionicama koje organiziraju za Korisnike bespovratnih sredstava. Stoga je Korisnik/Naručitelj obvezan slijediti pravila propisana već spomenutim prilogom 4. Ugovora, a koja dobiva uz Ugovor o bespovratnim sredstvima. Navedeni prilog definira načela nabave kojih se Korisnika/Naručitelj mora pridržavati, bez obzira na visinu procijenjene vrijednosti nabave i vrstu iste - načelo izbjegavanja sukoba interesa, načelo razmjernosti, načelo jednakog nastupanja i zabrane diskriminacije te načelo racionalnog i ekonomičnog trošenja sredstava. Pri tome je bitno napomenuti da se postupci nabava moraju provoditi transparentno te je nužno osigurati revizijski trag.

Nabava nije istovjetna proračunu projekta stoga je plan nabave potrebno raditi promišljeno, u skladu s projektnim aktivnostima i vremenskim rokovima u kojima se pojedina nabava može provesti. Korisnik/Naručitelj pri tome iznimno veliku pozornost mora obratiti na grupiranje nabava, točnije na utvrđivanje koji predmeti čine zajedničke, a koji odvojene nabave. „Umjetna podjela nabava“, odnosno namjerno izdvajanje stavaka proračuna u veći broj manjih nabava i izbjegavanje objedinjavanja istih, može dovesti do neprihvatljivih troškova te posljedično do financijskih korekcija.

Postupci nabave dijele se u tri vrste postupaka: postupak nabave s jednim ponuditeljem - nabava roba, usluga i radova do (i uključivo) 150.000,00 kuna; postupak nabave s obaveznom objavom –nabava roba, usluga i radova iznad 150.000,01 kuna i posebni postupci nabava – samo iznimno u točno određenim okolnostima.

U postupku nabave s jednim ponuditeljem, Korisnik slobodno bira između sklapanja ugovora o nabavi ili izdavanja narudžbenice koja treba sadržavati sve bitne odredbe u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima. Postupak nabave s obaveznom objavom mora se objaviti na stranici www.strukturnifondovi.hr, a Korisnik/Naručitelj može dodatno poslati pozive na tri gospodarska subjekta. Ako Korisnik/Naručitelj šalje dodatne pozive, dokumentacija mora biti istovjetna onoj koja se objavljuje na www.strukturnifondovi.hr i potrebno je osigurati jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima u postupku. Postupak nabave s obaveznom objavom uobičajeno sadrži:

• Obavijest o nadmetanju;
• Dokumentacija za nadmetanje;
• Tehničku specifikaciju/projektni zadatak –ovisno o predmetu nabave;
• Ponudbeni list;
• Troškovnik;
• Priloge koji se odnose na propisane uvjete sposobnosti (npr. Izjava o godišnjem prometu…..) i
• Izjavu o stručnjacima – ovisno o predmetu nabave.

Pregled i ocjena svih dospjelih ponuda mora osigurati revizijski trag, mora biti provedena transparentno i sukladno dokumentaciji o nabavi.

Ugovor koji se nakon provedenog postupka nabave potpisuje s odabranim gospodarskim subjektom mora biti sukladan dokumentaciji za nadmetanje, kao i svi slijedeći aneksi (ako se potpisuju).

Kako je već napomenuto u uvodu, svaka nabava je postupak za sebe te ima svojih određenih specifičnosti. Također, svaki Naručitelj ima uvjete ili zahtjeve koje postavlja pred potencijalne ponuditelje, s ciljem da u konačnici zaokruži cijeli svoj projekt. Iz tog razloga nije moguće točno navesti svu potrebnu dokumentaciju koja će biti potreba za provođenje točno određenog postupka nabave. Dokumentacija prethodno navedena uvijek je potrebna prilikom provođenja postupaka nabava, međutim ostala dokumentacija ili prilozi istoj ovise o samom predmetu nabave, uvjetima sposobnosti koje jeste ili niste propisali te odabranim kriterijima za odabir ponuda.

Nepravilnosti koje se utvrde u pojedinim postupcima nabava kreću se u rasponu od 10%-100% neprihvatljivih troškova, što na primjeru znači ukoliko Korisnik/Naručitelj ne poštuje načelo izbjegavanja sukoba interesa može opravdano očekivati da će cijeli taj trošak biti 100% financijski neprihvatljiv.

Bitno je istaknuti da je predmet naknadnih kontrola od strane Provedbenih tijela cjelokupna nabava, ugovori koji se potpisuju, jamstva kao i ugovoreni načini plaćanja i isporuke.

Stoga savjetujemo da dobro proučite Prilog 4. sukladno kojem morate provoditi nabave za svoj projekt!

Andrijana Rožman, certificirani stručnjak javne nabave
CONNECTA j.d.o.o.

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice