Novi nacrt o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja - što se mijenja? - Calluro.hr

Novi nacrt o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja - što se mijenja?

Zakon o poticanju ulaganja donesen je 2015. godine, izmijenjen 2019. godine, a sada, početkom 2020. donesen je novi nacrt prijedloga o ponovnim izmjenama i dopunama Zakona kojim se uvode nove poticajne mjere za ulaganja, jasnije definiraju osnovni pojmovi te prava i obveze korisnika potpora u smislu ovog Zakona.

 

Što se mijenja?

1) Uvodi se nova poticajna mjera za ulaganje  - potpora za modernizaciju poslovnih procesa

Uvodi se nova poticajna mjera u min. iznosu kunske protuvrijednosti od 500.000,00 € za projekte ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa, odnosno automatizaciju, robotizaciju i digitalizaciju proizvodno-prerađivačkih procesa isključivo za ulaganja u proizvodno-prerađivačkom sektoru. 

Uvjet za dobivanje potpore nije rast broja zaposlenih, već očuvanje radnih mjesta tijekom cijelog razdoblja korištenja potpore, a iznosi poreznog rasterećenja su za ulaganja kako slijedi:

  • od 500 tisuća do 1 milijun € stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 10 godina od godine početka ulaganja;
  • od 1 do 3 milijuna €  stopa poreza umanjuje se za 75% u razdoblju od 10 godina;
  • iznad 3 milijuna € stopa poreza umanjuje se za 100% u razdoblju od 10 godina.

2) Dodatno se objašnjava pojam Aktivnosti ugostiteljsko-turističkih usluga u smislu jasnih i jednoznačnih tumačenja prihvatljivih kategorija ugostiteljsko-turističkih objekata i pratećih turističkih sadržaja unutar prihvatljivih kategorija ugostiteljsko-turističkih objekata koji se na temelju odredbi Zakona definiraju kao projekti ulaganja u turizmu visoke dodane vrijednosti.

Prema tome Aktivnosti turističkih usluga su:

  • projekti turističkih objekata za smještaj, kategorije min. 5* za velike poduzetnike, odnosno 4* za MSP-ove (hotel, aparthotel, turističko naselje i kampovi);
  • projekti turističkih objekata – hotel baština, difuzni hotel i druge vrste smještajnih objekata nastali obnovom kulturno-povijesne baštine (uz obveznu dostavu konzervatorskih uvjeta obnove);
  • projekti pratećih sadržaja svih prethodno navedenih vrsta smještajnih objekata koji uključuju: zdravstveni, kongresni, nautički, kulturni, sportsko-rekreacijski, zabavno-tematski, turističko-ekološki i golf sadržaj, kao i druge inovativne sadržaje u turizmu visoke dodane vrijednosti;
  • projekti nautičkog turizma, kategorije četiri ili više sidara;
  • projekti zabavnih i tematskih parkova.

3) Dodatno se objašnjava pojam neaktivne imovine u vlasništvu RH za koju proizlazi da neaktivnu imovinu, u smislu ovog Zakona, čini zemljište i/ili građevine u vlasništvu RH kojima upravlja ministarstvo nadležno za upravljanje državnom imovinom, a koja nije u funkciji i na kojoj se ne obavljaju nikakve gospodarske aktivnosti. Neaktivnom imovinom neće se smatrati ona neaktivna imovina u vlasništvu RH koja ima neriješene imovinsko-pravne odnose, imovina na kojoj postoji bilo koja vrsta upisanog tereta te imovina koja u naravi ima status poljoprivrednog, šumskog ili turističkog zemljišta.

4) Jasnije se definira prestanak prava korištenja poreznih povlastica za korisnike potpora za ulaganje prema kojemu se korisniku potpore koji smanji broj novih radnih mjesta prije isteka propisanog minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog ulaganja i/ili korisniku koji ne poštuje navedeno minimalno razdoblje, prestaje pravo korištenja poreznih povlastica za čitavo razdoblje za koje su odobrene, uz obvezu povrata sredstava ostvarenih korištenjem odobrenih povlastica uvećanih za iznos osnovne referentne stope.

5) Jasno se definiraju prihvatljive vrste instrumenata naplate tražbina u slučaju kršenja odredbi Zakona pa se, prema tome, određuje da je zadužnica prihvatljiv instrument za tražbine do iznosa kunske protuvrijednosti od 500 tisuća €, a bankarska garancija za tražbine iznad 500 tisuća €.

6) Uvodi se i definira prijelazna mjera kojom se korisniku potpore omogućuje produljenje propisanog razdoblja očuvanja broja novootvorenih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja za jednu, odnosno dvije godine u slučajevima kada je došlo do smanjenja propisanog broja novootvorenih radnih mjesta i to zbog nepovoljnih uvjeta na tržištu rada u RH.

 

vrh stranice