Integrator

Pozivom se financiraju inovacije procesa i/ili poslovanja organizacije konzorcija MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti s drugim poduzećima, tzv. Integratorima.

 

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici koji:

 • su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije dana predaje projektnog prijedloga;
 • imaju minimalno 1 zaposlenog djelatnika u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga;
 • imaju pozitivno iskazan kumulativ EBITDA tri godine prije predaje projektnog prijedloga prema godišnjim financijskim izvješćima.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava 2.000.000,00 HRK
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava 38.000.000,00 HRK

Prijavitelj mora prijaviti i provoditi projekt u partnerstvu (konzorciju). 

*** Konzorcijem se smatra suradnja najmanje tri MSP-a putem Konzorcijskog sporazuma u kojem je definiran nositelj konzorcija koji je ujedno i Prijavitelj na Poziv te prava i obveze svih ostalih članova konzorcija.
*** Integratori su srednja i velika poduzeća koja su prisutna na više tržišta, imaju strukturiran dobavni lanac i lanac vrijednosti te svoje proizvode i usluge pružaju krajnjim korisnicima.

Prihvatljivi partneri su mikro, mali i srednji poduzetnici koji doprinose svojim znanjem, resursima (stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim) ili inovacijskih kapacitetima u provedbi projekta sukladno Pozivu.

Rezultat projekta mora biti u jednom od odabranih strateških segmenata Strategije pametne specijalizacije koji su identificirani kroz provedbu „Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti“:

1) ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA
1.1) Farmaceutika, bio-farmaceutika i proizvodnja medicinske opreme i uređaja
Strateški segment: Personalizirani proizvodi s fokusom na digitalno – integrirana rješenja (samo-dijagnostika, lijekovi, komercijalni IKT); Wellness orijentiran na potrošača i proizvodi koji nude rješenja za prepoznavanje i prevenciju.
1.2) Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
Strateški segment: Pružanje zdravstvenih usluga po zdravstvenom modelu „usluga temeljena na ishodu“ i mjerenje zdravstvenih ishoda“
1.3) Nutricionizam
Strateški segment: Personalizirana rješenja u skladu sa željama korisnika i za dijagnosticirane potrebe.

2) ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ
2.1) Energetske tehnologije, sustavi i oprema
Strateški segment: Energetski otoci i distribuirana energija
2.2) Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i novi materijali
Strateški segment: Od otpada u energiju
3) PROMET I MOBILNOST
3.1) Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila
Strateški segment: Segment urbane mobilnosti.
3.2) Ekološki prihvatljiva prometna rješenja
Strateški segment: Priobalni prijevoz (putnika i robe) ekološki prihvatljivim plovilima.
3.3) Inteligentni transportni sustavi i logistika
Strateški segment: ITS rješenja u urbanim sredinama (urbana mobilnost)
4) SIGURNOST
4.1) Kibernetička sigurnost
Strateški segment: razvoj vlastitih rješenja unutar industrije kibernetičke sigurnosti s visokim omjerom inovativnih komponenti ugrađenih u proizvod ili uslugu.
4.2) Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjere
Strateški segment: Segmenti integriranih rješenja, odnosno proizvodi za zaštitu i spašavanje s dodanim elementom integrirane usluge (npr. nadzor, aktivnosti otkrivanja i reagiranja…)
4.3) Program protu minskog djelovanja
Strateški segment: Sanacija zemljišta – čišćenje i ponovno korištenje onečišćenoga zemljišta; Preventivna detekcija, sprječavanje, otkrivanje i neutralizacija prijetnji.

5) HRANA I BIOEKONOMIJA
5.1) Održiva proizvodnja i prerada hrane
Strateški segment: Svježi prehrambeni proizvodi (gotovi i praktični, odmah spremni za uporabu, luksuzni svježi proizvodi)
5.2) Održiva proizvodnja i prerada drva
Strateški segment: Tržište naprednog opremanja interijera (po mjeri, uz dodatne usluge poput savjetovanja, dizajna i instalacije)


Vrste i intenzitet potpore

 1) Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja – maksimalan intenzitet ove vrste potpore je do 50% prihvatljivih troškova.

2) Potpore male vrijednosti (de minimis) - dodjeljuju se isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje potpora za inovacije procesa i organizacije poslovanja – maksimalan intenzitet ove vrste potpore je 75% prihvatljivih troškova. Ukupan kumulativan iznos potpora male vrijednosti ne smije prelaziti gornju granicu od 1,4 milijuna kn.

Prihvatljive projektne aktivnosti

Aktivnosti razine tehnološke spremnosti (TRL) 8 i više koje su namijenjene poticanju inovativnosti MSP-ova u sklopu konzorcija s ciljem uspostave dugoročnih dobavljačkih odnosa s drugim poduzećima – Integratorima. Projekti koji nemaju za cilj uspostavu dobavljačkih odnosa nisu prihvatljivi.


Prihvatljive kategorije troškova:

 • Troškovi plaća osoblja koje radi na provedbi projekta;
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja;
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme u opsegu i razdoblju u kojem se koriste za projekt;
 • Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama;
 • Troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima;
 • Trošak obaveznog informiranja i vidljivosti;
 • Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na Poziv, troškovi provedbe i revizije projekta;
 • Troškovi pomoćnih usluga za inovacije;
 • Troškovi vanjskih usluga poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga i sl.;
 • PDV na prihvatljive troškove za koje Prijavitelj ne može osigurati njegov povrat.
vrh stranice