COVID-19 KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA - HBOR

COVID-19 kredit za obrtna sredstva je HBOR-ov program kreditiranja poduzetnika u suradnji s poslovnim bankama po modelu podjele rizika. Polovicu iznosa kredita daje HBOR, a preostali dio poslovna banka.

Korisnici kredita trebaju dokazati posljedice pandemije uzrokovane COVID-19 virusom. Namjena kredita:

  • financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja),
  • podmirenje kratkoročnih obveza prema državi i drugih kratkoročnih obveza. 

Iz kredita se ne može financirati povrata pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama ili zatvaranje kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama.

Iznos kredita:   minimalno 100.000 kn

Kamatna stopa:            za HBOR-ov dio kredita 2% fiksna uz umanjenje do 0% u 1. godini

  za drugu polovicu kredita, ovisno o uvjetima poslovne banke

Rok korištenja:  do 6 mjeseci

Rok otplate:             do 3 godine, uključujući 1 godinu počeka

vrh stranice