Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu - Calluro.hr

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Ovim pozivom potiču se ulaganja u cilju ispunjavanju obveza Republike Hrvatske do 2030. godine, a to su smanjenje emisija stakleničkih plinova iz ETS sektora i sektora izvan ETS-a (u odnosu na 2005. godinu), smanjenje potrošnje isporučene energije u odnosu na referentnu isporučenu energiju te povećanje udjela obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije.

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi prijavitelji u okviru poziva Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu su:

 • Mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici u području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija (prema NKD 2007)

Prijavitelji u projektnom prijedlogu moraju djelovati pojedinačno. Nisu prihvatljive partnerske organizacije ili partnerstvo bilo koje vrste.

 

Jedan prijavitelj može podnijeti više projektnih prijedloga pod uvjetom da je riječ o razdvojenim projektnim prijedlozima koji se temelje na međusobno razdvojenim prihvatljivim troškovima i dokumentaciji te se provode na razdvojenim lokacijama.

Prijavitelji moraju zadovoljiti i ove uvjete natječaja:

 • u trenutku podnošenja projektnog prijedloga biti registrirani za prihvatljive djelatnosti najmanje godinu dana prije predaje projektnog prijedloga
 • imati pozitivan EBITDA (poslovni prihod – poslovni rashod + amortizacija) u 2021. godini (ako vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dobit)

 

Bespovratna sredstva i intenzitet potpore

Raspoloživi iznos natječaja Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu sredstava iznosi 60.000.000,00 eura.


Sredstva će se raspodijeliti prema vrsti ulaganja.

Vrsta ulaganja Iznos potpore
Fotonaponske elektrane 50.000.000,00 eura
Elektrane na biomasu 5.000.000,00 eura
Bioplinske elektrane 5.000.000,00 eura

 

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu iznosi 100.000,00 eura.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu iznosi 2.000.000,00 eura te 4.000.000,000 eura po prijavitelju.

 

Maksimalni intenzitet potpore: 

NUTS 2

Područje potpore
Mikro i malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće
 HR05 Grad Zagreb 70%  60%   50%

HR02 Panonska Hrvatska
HR03 Jadranska Hrvatska
HR06 Sjeverna Hrvatska
80% 70% 60%
65% 55% 45%

 

Na što se mogu utrošiti bespovratna sredstva?

 Prihvatljive aktivnosti  Prihvatljivi troškovi
1.Izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana
(stupanj korisnog djelovanja fotonaponskih modula mora iznositi najmanje 20%)

Izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu za vlastite potrebe do puštanja u pogon:

 • izvođenje radova,
 • nabava fotonaponskih modula, pretvarača (invertera) i ostalog DC i AC razvoda instalirane snage do 50% više od priključne snage u smjeru preuzimanja iz mreže,
 • priključni ormar, regulacijska, mjerna i ostala oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka,
 • oprema obračunskog mjernog mjesta,
 • sustav za nadzor i upravljanje radom (snagom) FN elektrane, gromobranske instalacije FN elektrane i ostale opreme potrebne za pravilan rad sustava.
2. Izgradnja elektrane na biomasu
(prosječna godišnja učinkovitost proizvodnje korisne topline u postrojenju mora iznositi najmanje 50% te najmanje 30% biomase mora biti osigurano iz ostataka proizvodnog procesa)

Troškovi izgradnje elektrane na biomasu za vlastite potrebe do puštanja u pogon:

 • izvođenje radova,
 • nabava i ugradnja sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz biomase,
 • sustav za nadzor i upravljanje radom (snagom) elektrane
 • ostala oprema potrebna za pravilan rad sustava.
3. Izgradnja elektrane na bioplin
(prosječna godišnja učinkovitost proizvodnje korisne topline u postrojenju mora iznositi najmanje 50% te moraju biti zadovoljeni uvjeti za proizvodna postrojenja sa zatvorenim spremnikom digestata – maseni udio tekućeg i krutog gnoja ili biootpada mora iznositi najmanje 70%, odnosno maseni udio sirovina dobivenih siliranjem žitarica, livadnih trava ili drugih poljoprivrednih ili energetskih usjeva ne može biti veći od 30% masenog udjela u supstratu na godišnjoj razini)

Troškovi izgradnje elektrane na bioplin za vlastite potrebe do puštanja u pogon:

 • izvođenje radova,
 • nabava i ugradnja sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz bioplina,
 • sustav za nadzor i upravljanje radom (snagom) elektrane
 • ostala oprema potrebne za pravilan rad sustava.
4. Postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije) na lokaciji OIE elektrane
(samo uz provođenje aktivnosti 1-3)

Troškovi postavljanja sustava za skladištenje električne energije (baterije) do puštanja u pogon:

 • izvođenje radova,
 • nabava i ugradnja sustava i opreme za skladištenje energije (baterije), pri čemu kapacitet baterije ne smije iznositi više od 25% najveće ukupne dnevne proizvodnje električne energije za vlastite potrebe,
 • sustav za nadzor i upravljanje ·
 • ostala oprema potrebna za pravilan rad sustava.
5. Projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja prethodnih aktivnosti (1-4)

Troškovi projektantskog nadzora i stručnog nadzora:

 • usluga projektantskog nadzora,
 • usluga stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer.

Trošak koordinacije zaštite na radu:

 • usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova.

(troškovi iz ove grupe mogu iznositi do 4% ukupno prihvatljivih troškova za izvođenje radova i/ili opremanje)

 

Cilj natječaja Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Cilj natječaja je podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije u cilju ispunjavanja obveza RH do 2030. godine:

 • smanjenje emisija stakleničkih plinova iz ETS sektora i sektora izvan ETS-a (u odnosu na 2005. godinu),
 • smanjenje potrošnje isporučene energije u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera,
 • povećanje udjela OIE u bruto neposrednoj potrošnji energije.

 

Trajanje projekta

Izgradnja fotonaponske elektrane: do 24 mjeseca

Izgradnja elektrane na biomasu ili elektrane na bioplin: do 36 mjeseci

 

Rok za prijavu

Podnošenje projektnih prijedloga započinje 18. travnja 2023. godine u 09:00 sati.

Rok za dostavu projektnih prijedloga završava 19. lipnja 2023. godine u 09:00 sati.

 

Niste sigurni trebate li se prijaviti i ima li vaša ideja potencijala?

Calluro svoje klijente uspješno vodi do bespovratnih sredstava kroz tri koraka:

Preliminarno bodovanje

Priprema projekta

Pomoć u provedbi projekta 

Provjeravamo može li vaš projekt ostvariti dovoljan broj bodova za prolazak  Ako je vaša projektna ideja prihvatljiva, izradit ćemo za vas kompletnu projektnu dokumentaciju   Nakon pozitivne odluke o financiranju, vodimo vas kroz cjelokupni proces provedbe projekta
Javite nam se i procijenit ćemo vašu ideju.

Zatražite procjenu

 

vrh stranice