Ciljana znanstvena istraživanja - Calluro.hr

Ciljana znanstvena istraživanja

Ovim pozivom se nastoji povećati razina razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja, te unaprijediti suradnja između istraživačkih organizacija i poduzeća.

Tko se može prijaviti?

Prijavitelji moraju provoditi projekt u obliku konzorcija koji se sastoji od nositelja te najmanje jednog do najviše tri partnera.

Svaki konzorcij se mora sastojati od barem jednog poduzeća i barem jedne istraživačke organizacije.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru poziva Ciljana znanstvena istraživanja su:

 • Mikro, mali, srednji i veliki po definiciji Uredbe 651/2014. i istraživačke organizacije (privatne ili javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti).

Na javni natječaj po ovome Programu podnositelj smije podnijeti samo jednu prijavu.

Prijavitelj po Pozivu može podnijeti više od jednog projektnog prijedloga, s jednim prijaviteljem može se sklopiti više od jednog Ugovora. Ukupna visina potpore po poduzetniku može iznositi 20 milijuna eura. 

 

Bespovratna sredstva i intenzitet potpore

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju poduzećima na ovom Pozivu predstavljaju državnu potporu.

Poduzeća mogu dobiti bespovratna sredstva prema intenzitetima za određene vrste potpore kako slijedi:

Potpore za projekte istraživanja i razvoja

Potpore se mogu povećati za 15 postotnih bodova do maksimalnog intenziteta potpore do 80% prihvatljivih troškova.

  Mikro i
mali poduzetnici
Srednja poduzeća Velika poduzeća
Temeljno istraživanje 100% 100% 100%
Industrijsko istraživanje

max 80%

max 75%

max 65%

 Potpore za inovacije za MSP-ove
 • intenzitet potpore: 50%
 • nije primjenjivo na velika poduzeća
 Potpore male vrijednosti (de minimis)
 Mikro, mala, srednja i velika poduzeća: 75%

 

Prihvatljive aktivnosti

1. Istraživanje (TRL 1-4)

 • Temeljno istraživanje, promatranje temeljnih pitanja – pregledi literature, prikupljanje podataka
 • Industrijsko istraživanje – mjerenje, testiranje, formuliranje tehnološkog koncepta – izrada prototipa uključujući nabavu relevantnog materijala ili potrebne opreme, uključujući znanja i patente
 • Priprema i objava publikacija i druge srodne aktivnosti u okviru istraživačkog rada

2. Priprema projektnih prijedloga za buduće financiranje i planiranje dugoročne suradnje između akademske zajednice i gospodarstva

 • Rad na projektnim prijedlozima za nastavak financiranja
 • Rad na dugoročnim strategijama za suradnju između akademske zajednice i gospodarstva

3. Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva

 • Pretraga patenta
 • Validacija ideje (tržišne potrebe, analiza strategije zaštite intelektualnog vlasništva)
 • Ostale aktivnosti povezane s provjerom i zaštitom intelektualnog vlasništva

4. Posjećivanje i organizacija konferencija ili drugih specijaliziranih događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima

 • Posjećivanje i organizacija relevantnih konferencija, edukacija, sajmova i sličnih događanja, povezanih s istraživačkom temom projekta,
 • Posjećivanje i organiziranje događaja za pronalaženje suradnika (npr. događaji za pronalaženje partnera za Horizon Europe).


 

Na što se mogu utrošiti bespovratna sredstva?

Istraživačke organizacije

Ukupan iznos prihvatljivih troškova svih istraživačkih organizacija uključenih u provedbu projekta u ulozi prijavitelja i/ili partnera zajedno treba iznositi najmanje 25% svih prihvatljivih troškova projekta.

Poduzeća

Ukupan iznos prihvatljivih troškova svih poduzeća uključenih u provedbu projekta u ulozi prijavitelja i/ili partnera zajedno treba iznositi najmanje 25% svih prihvatljivih troškova projekta.

Troškovi kupnje opreme

(dostava, instalacija, kalibracija, edukacija za korištenje koju nudi dobavljač opreme za razvoj, uključujući i IT opremu i softverska rješenja)  

Troškovi istraživačkog, tehničkog i administrativnog osoblja

(zaposleni i novozaposlenih u poduzeću koji će raditi na provedbi projekta, uključujući i upravljanje projektom i konzorcijem)

Troškovi terenskog istraživanja

(troškovi terenskog istraživanja koji su potrebni za provedbu istraživanja predviđenih Pozivom i koje se mora odvijati na teritoriju Republike Hrvatske i ne smije trajati duže od 30 dana)

Troškovi vanjskih usluga istraživanja

(do 15% prihvatljivih troškova projekta)

Troškovi znanja i patenata

(troškovi kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima) 

Trošak korištenja opreme na drugoj instituciji

(korištenje prema važećem cjeniku institucije, ako je direktno vezan uz provedbu projekta; ne odnosi se na trošak korištenja opreme među članovima konzorcija)

Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta

(ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta)

Troškovi potrošnog istraživačkog materijala

(troškovi potrošnog materijala uključuju npr. kemikalije, reagense, plastični pribor, uzorke, ako su izravno vezani uz provedbu istraživačkih aktivnosti)

Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta

(troškovi koji su izravno vezani uz provedbu istraživačkih aktivnosti projekta)

Neizravni troškovi

(izračunavaju se po fiksnoj stopi od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja ili partnera)

Neizravni troškovi

(izračunavaju se po fiksnoj stopi od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja ili partnera) 

Troškovi naknada

(plaćaju se nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva (DZIV, EPO, WIPO, i sl. i ne smiju iznositi više od 10% prihvatljivih troškova projekta)

Troškovi naknada

(plaćaju se nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva (DZIV, EPO, WIPO, i sl. i ne smiju iznositi više od 10% prihvatljivih troškova projekta)

Troškovi vanjskih usluga

(troškovi izrade analize tržišta, izrade studije izvedivosti, izrade studije ili plana za komercijalizaciju, provjere i zaštite intelektualnog vlasništva, administrativnog upravljanja projektom i pripremu i provedbu postupaka nabave)

Troškovi vanjskih usluga 

(troškovi izrade analize tržišta, izrade studije izvedivosti, izrade studije ili plana za komercijalizaciju, provjere i zaštite intelektualnog vlasništva, administrativnog upravljanja projektom i pripremu i provedbu postupaka nabave)

Troškovi organizacije i posjećivanja događaja

(troškovi povezani s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta)

Troškovi organizacije i posjećivanja događaja

(troškovi povezani s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta)

Troškovi izrade internetske stranice projekta Troškovi izrade internetske stranice projekta 

Troškovi diseminacije istraživačko-razvojnih rezultata

(troškovi objave znanstvenih radova, lekture, kotizacije, povezani putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice, troškovi organizacije radionica/konferencija)

Troškovi diseminacije istraživačko-razvojnih rezultata

(troškovi objave znanstvenih radova, lekture, kotizacije, povezani putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice, troškovi organizacije radionica/konferencija)

 

 

Cilj natječaja Ciljana znanstvena istraživanja

Cilj natječaja je pomoći istraživačkim organizacijama u zajedničkom definiranju istraživanja s poslovnim sektorom i omogućavanje poduzećima da se više uključe u vrhunska istraživanja kroz:

 • unaprjeđenje suradnje istraživačkih organizacija i poduzeća,
 • unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije,
 • poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja.

 

Trajanje projekta

Predviđeno trajanje projekta je minimalno 18 mjeseci, a maksimalno 36 mjeseci.

Podnošenje projektnih prijava traje od 24. travnja 2023.  do 31. kolovoza 2023.

 

Niste sigurni trebate li se prijaviti i ima li vaša ideja potencijala?

Calluro svoje klijente uspješno vodi do bespovratnih sredstava kroz tri koraka:

Preliminarno bodovanje

Priprema projekta

Pomoć u provedbi projekta 

Provjeravamo može li vaš projekt ostvariti dovoljan broj bodova za prolazak  Ako je vaša projektna ideja prihvatljiva, izradit ćemo za vas kompletnu projektnu dokumentaciju   Nakon pozitivne odluke o financiranju, vodimo vas kroz cjelokupni proces provedbe projekta
Javite nam se i procijenit ćemo vašu ideju.

Zatražite procjenu

 

 

vrh stranice