Bespovratne potpore za komercijalizaciju inovacija - Calluro.hr

Bespovratne potpore za komercijalizaciju inovacija

Svrha natječaja je financiranje projekata koji bi trebali rezultirati lansiranjem proizvoda ili usluge koji su novi na tržištu, a financiranje se može upotrijebiti za prilagodbu razvijenog proizvoda ili usluge i pripremu za lansiranje proizvoda ili usluge.

 

Prihvatljivi prijavitelji 

 Mala i srednja poduzeća sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili više) koji su blizu lansiranja na tržište. 

 

Visina potpore

Između 760.000 kn i 5.320.000 kn po projektu. 

 

Prihvatljive aktivnosti u sklopu projekta

1) PRILAGODBA RAZVIJENOG PROIZVODA
 • dodatno ispitivanje i ugradnja rezultata ispitivanja u konačni proizvod, 
 • savjetodavne usluge, 
 • izgradnja kapaciteta, 
 • revizija studije izvodljivosti, 
 • dizajn proizvoda, 
 • zaštita prava intelektualnog vlasništva.
U sklopu projekta će se sufinancirati prijenos znanja ili intelektualnog vlasništva s istraživačkih organizacija ili većih poduzeća iz zemlje i inozemstva na korisnike potpore.
Suradnja korisnika potpore s istraživačkom organizacijom, drugim MSP-om ili velikim poduzećem u zemlji i/ili inozemstvu  može uključivati:
 • angažman osoblja iz istraživačkih organizacija, drugih MSP-ova ili velikih poduzeća kod korisniku, 
 • kupnju prava intelektualnog vlasništva s namjerom razvoja i komercijalizacije rezultata istraživanja 
 • stjecanje znanja koje MSP-ovima nedostaje za razvoj i stvaranje određenih proizvoda i usluga. 
Angažiranjem ili upućivanjem osoblja iz istraživačkih organizacija, drugih MSP-ova ili velikih poduzeća, MSP korisnik moći će izgraditi potrebne kapacitete za istraživanje, razvoj i inovacije.
Financiranje pokriva troškove plaća upućenog osoblja, troškove prijenosa prava intelektualnog vlasništva ili drugih oblika prijenosa znanja i amortizaciju opreme. 
 
2) PRIPREMA LANSIRANJA PROIZVODA
 • priprema ili revizija poslovnog plana ili marketinškog plan,
 • istraživanje i ispitivanje tržišta, 
 • ispitivanje proizvoda s potencijalnim kupcima, 
 • pripremu proizvodnje i ulaganje u nulte serije, 
 • operativne marketinške aktivnosti.
U sklopu projekta se želi pružiti potpora MSP-ovima u:
 • internacionalizaciji njihovih marketinških, prodajnih i distribucijskih aktivnosti povezanih s inovativnim proizvodom / uslugom lansiranim na domaće tržište, 
 • predstavljanju proizvoda / usluge potencijalnim kupcima, pri kojem se generira korisničko iskustvo koje se u budućnosti može prenijeti na druge potencijalne klijente. 
 • izgradnji kanala prodaje i organiziranje prodaje u inozemstvu, promocijske aktivnosti i stjecanje prvih kupaca u inozemstvu. 
Sredstva se mogu upotrijebiti za pokrivanje plaća, amortizaciju i vanjske usluge.

Cilj natječaja

 • potaknuti komercijalizaciju inovacijskih projekata koji su blizu izlaska na tržište; 
 • povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima; 
 • povećati inovativni kapacitet MSP-a podržavajući prijenos znanja iz drugih tvrtki (većih MSP-a ili velikih tvrtki) i istraživačkih organizacija. 

Financirane projektne aktivnosti trebale bi rezultirati lansiranjem proizvoda (roba ili usluga) koji su novi na tržištu.

Prioritet će imati projektni prijedlozi koji doprinose zelenoj tranziciji, a projekti mogu trajati najviše dvije godine.

Za sva pitanja o prihvatljivosti vaše ideje za natječaj te načinu prijave kontaktirajte nas putem weba ili na info@calluro.hr
vrh stranice